• Bài giảng Business Communication - Chapter 7 Getting to the Point in Good-News and Neutral MessagesBài giảng Business Communication - Chapter 7 Getting to the Point in Good-News and Neutral Messages

  Chapter Overview Understand the reader’s likely reaction. Learn the general plan for direct-order messages. Applications of the general plan Routine inquiries Favorable responses Order acknowledgments and thank-you messages Direct claims Adjustment grants Operational communications

  ppt12 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Communication - Chapter 6 Choosing the Best Process and FormBài giảng Business Communication - Chapter 6 Choosing the Best Process and Form

  Chapter Overview The writing process and effective strategies The importance of readable formatting The main types and purposes of business messages Letters Memorandums Email Text messaging Instant messaging Social networking The inverted pyramid structure for writing

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Communication - Chapter 5 Writing for a Positive EffectBài giảng Business Communication - Chapter 5 Writing for a Positive Effect

  Chapter Overview Understand the power of positive effect. Use a natural, conversational style. Cut out rubber stamps. Use the you-viewpoint. Use positive language to create goodwill. Be courteous. Manage emphasis with 3 techniques.

  ppt10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Communication - Chapter 4 Constructing Clear Sentences and ParagraphsBài giảng Business Communication - Chapter 4 Constructing Clear Sentences and Paragraphs

  Chapter Overview Limit sentence content Economize on words Determine emphasis in sentence design Give the sentences unity Word sentences logically

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Communication - Chapter 3 Adapting Your Words to Your ReadersBài giảng Business Communication - Chapter 3 Adapting Your Words to Your Readers

  Chapter Overview Adapt your words to readers. Use familiar words. Prefer short words Use slang and popular clichés with caution. Use technical terms and acronyms with caution. Use concrete, specific words. Select words for appropriate usage. Prefer active verbs and avoid camouflaged verbs. Avoid discriminatory wording.

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Communication - Chapter 2 Communicating Across CulturesBài giảng Business Communication - Chapter 2 Communicating Across Cultures

  Chapter Overview Why cross-cultural communication is critical to business Dimensions of cultural difference Body positions and movements Factors of human relationships Problems of language Advice for communicating across cultures Enhancing cross-cultural communication skills

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Communication - Chapter 1 Understanding Workplace CommunicationBài giảng Business Communication - Chapter 1 Understanding Workplace Communication

  Chapter Overview The importance of communication in business Current challenges The three main categories of communication in business Formal and informal networks Business communication as problem solving The contexts of business communication The business communication process

  ppt6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Phần 10: Quản lý các rủi ro chính trị trong truyền thôngPhần 10: Quản lý các rủi ro chính trị trong truyền thông

  Định nghĩa rủi ro chính trị “ Sự phân tích một cách hiệu quả về rủi ro chính trị không chỉ là đánh giá rủi ro trong một quốc gia. Thay vào đó, đánh giá rủi ro cần phải xác định tác động của những khía cạnh xã hội, chính trị và kinh tế của từng chính sách phát triển. Điểm mấu chốt khi phân tích rủi ro chính trị của một dự án là xác định người...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Phần 9: Chiến lược truyền thông về cải cách pháp lý và hành pháp ở GeorgiaPhần 9: Chiến lược truyền thông về cải cách pháp lý và hành pháp ở Georgia

  Bối cảnh sơ lược 1. Năm 1998, Ngân hàng Thế giới yêu cầu tiến hành hỗ trợ cải cách ngành toà án 2. Môi trường chính trị không ổn định gây khó khăn cho quá trình cải cách toàn diện 3. Thách thức phía trước không chỉ về mặt kỹ thuật

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Phần 7: Đối tượng và hành viPhần 7: Đối tượng và hành vi

  Đối tượng  AI cần phải tham gia vào quá trình này?  Bất cứ một cá nhân hoặc nhóm nào bị ảnh hưởng bởi các quyết định được đưa ra trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án cải cách.

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0