• Tài chính doanh nghiệp - Chapter 3: The time value of money: an introduction to financial mathematicsTài chính doanh nghiệp - Chapter 3: The time value of money: an introduction to financial mathematics

  Understand and solve problems involving simple interest and compound interest, including accumulating, discounting and making comparisons using the effective interest rate. Value, as at any date, contracts involving multiple cash flows. Distinguish between different types of annuity and calculate their present and future values.

  ppt49 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 2: Consumption, investment and the capital marketTài chính doanh nghiệp - Chapter 2: Consumption, investment and the capital market

  Explain how a company’s managers can, in principle, make financial decisions that will be supported by all shareholders. Explain how the existence of a capital market makes this result possible. Identify the company’s optimal investment/dividend policy under conditions of certainty.

  ppt40 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 2: International trade in goods & servicesTài chính doanh nghiệp - Chapter 2: International trade in goods & services

  Changes in merchandise trade patterns: Changes in value, volume Reasons for changes in trade composition Processing trade Intra-industry trade Prices trends Services Trade patterns: Changes in product composition Leading players

  ppt21 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 2: International trade in goods and servicesTài chính doanh nghiệp - Chapter 2: International trade in goods and services

  Changes in merchandise trade patterns changes in value, volume reasons for changes in trade composition processing trade intra-industry trade prices trends Services trade patterns changes in product composition leading players

  ppt22 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 1: Trade and investment in a global economyTài chính doanh nghiệp - Chapter 1: Trade and investment in a global economy

  Scope of international business exports of goods and services international contracting foreign direct investment What is globalisation? Main indicators The drivers of globalisation Arguments pro and against globalisation International business versus domestic business Why study international business?

  ppt24 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 1: Trade and investment in a global economyTài chính doanh nghiệp - Chapter 1: Trade and investment in a global economy

  Scope of international business Exports of goods and services International contracting Foreign direct investment What is globalisation? Main indicators. The drivers of globalisation Arguments pro and against globalisation International business versus domestic business Why study the area of international business?

  ppt24 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 1: IntroductionTài chính doanh nghiệp - Chapter 1: Introduction

  Identify the major types of business entity. Explain the role of the financial manager. Specify the objective that is necessary to ensure the financial manager makes rational investment and financing decisions. Identify the major financial decisions made by the managers of business entities. Identify and explain the basic concepts of ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích triển vọngTài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích triển vọng

  Dự báo tài chính là dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và xác định nhu cầu vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh.  Mục đích: Nhìn trước về tương lai của DN, chủ động trong kế hoạch tài chính (tìm nguồn huy động vốn, tìm địa chỉ sử dụng vốn)  Phương pháp: Xác định theo tỷ lệ % so với doanh thu

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Phân tích các chủ đề đặc biệtTài chính doanh nghiệp - Chương 7: Phân tích các chủ đề đặc biệt

  iá trị sổ sách của 1 cổ phiếu phổ thông Vốn chủ sở hữu qui cho cổ phần phổ thông Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành = Chỉ tiêu này thể hiện trong trường hợp công ty ngừng hoạt động, mỗi cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận bao nhiêu giá trị.

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

  Đánh giá qui mô tài sản  Đánh giá cơ cấu tài sản & nguồn vốn cơ bản  Hệ số nợ (Hệ số tài trợ)  Hệ số đầu tư TSCĐ  Đánh giá khả năng thanh toán  Hệ số khả năng thanh toán tổng quát  Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  Hệ số khả năng thanh toán nhanh

  pdf4 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0