• Kế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàngKế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng

  Các quy định pháp lý liên quan  Tổng quan về dự phòng nợ phải trả  Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán.

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 5: Kế toán công ty cổ phầnKế toán, kiểm toán - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần

  Biết các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần.  Hiểu được các thành phần của vốn chủ sở hữu trong CTCP.  Phân tích các trường hợp huy động vốn, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu trong CTCP.  Tính được lãi cơ bản trên cổ phiếu  Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chínhKế toán, kiểm toán - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: – Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt . – Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính. – Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài khoản kế toán. – Trình bày các khoản đầu tư tài chính ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 3: Kế toán thuế tài sảnKế toán, kiểm toán - Chương 3: Kế toán thuế tài sản

  Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:  Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động.  Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản  Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính.  Nêu được các chứng từ cần thiết.

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 2: Bất động sản đầu tưKế toán, kiểm toán - Chương 2: Bất động sản đầu tư

  Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: • Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng • Giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư • Xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên hệ thống tài khoản kế toán. • Nhận...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩuKế toán, kiểm toán - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

  Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ. o Phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận, đánh giá các khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ o Phân biệt và xử lý chênh lệch tỷ giá trong hoạt động kinh doanh và vào cuối kỳ o Phân tích và xử lý trên hệ thống tài khoản các nghiệp ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi và bài tập nghiệp vụ tín dụng ngân hàngCâu hỏi và bài tập nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TDNH Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG I. CÂU HỎI 1. Trình bày những giai đoạn chủ yếu của quy trình tín dụng. Theo bạn một khoản tín dụng được cấp có phải trải qua tất cả các giai đoạn của quy trình không? Giải thích tại sao? 2. Anh chị hãy trình bày những hồ sơ - tài liệu mà khách hàng cần phải nộp khi có ...

  docx17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Notes in documentary creditsNotes in documentary credits

  Any arrangement, however, named or described, whereby a bank (issuing bank) acting at the request and on the instructions of a customer (the applicant) or on its own behalf: l makes a payment to a third party (beneficiary) or, l authorizes another bank to effect such payment or l authorizes another bank to negotiate

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn: Ngân hàng thương mạiĐề cương môn: Ngân hàng thương mại

  I. MÔ TẢ MÔN HỌC Ngân hàng thương mại là môn học chuyên ngành sâu dành cho các đối tượng làm trong ngân hàng hoặc đang nghiên cứu về ngân hàng. Hoạt động của ngân hàng tác động trwcjt iếp tới sự phát triển của mọi lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Có thể nói rằng, sự hoạt động hiệu quả của hệ thống ngân hàng gắn với sự hưng thịnh ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Thanh toán quốc tế - Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giáThanh toán quốc tế - Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá

  MỤC TÊU 1. Biết được các khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền. 2. Vận dụng được các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương được tiền. 3. Hiểu được các phương pháp hạch toán đối với các loại tài khoản này. 4. Biết cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan.

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0