• Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 5: Mảng một chiều - Trần Minh TháiBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 5: Mảng một chiều - Trần Minh Thái

  Khái niệm Mảng thực chất là một biến được cấp phát bộ nhớ liên tục và bao gồm nhiều biến thành phần. Các thành phần của mảng là tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu và cùng tên. Do đó để truy xuất các biến thành phần, ta dùng cơ chế chỉ mục.

  pptx52 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 4: Phương thức (Method) - Trần Minh TháiBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 4: Phương thức (Method) - Trần Minh Thái

  Cấu trúc chương trình Chương trình cơ bản 1. Khai báo : Khai báo thư viện, Khai báo hằng số 2. Phương thức: Cài đặt những phương thức 3. Main() : Gọi thực hiện các phương thức theo yêu cầu của bài toán Ví dụ: Xét chương trình nhập vào số nguyên dương n, in ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn n Ví dụ: Nhập n = 10 Kết quả in ra màn ...

  pptx48 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Casscading Style Sheet - CSSCasscading Style Sheet - CSS

  CSS là gì? Một số đặc tính cơ bản của CSS Áp dụng CSS Cú pháp – Cách tạo CSS Background Thiết lập văn bản Tạo Menu Một số chức năng khác

  ppt206 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ HTMLNgôn ngữ HTML

  Giới thiệu ngôn ngữ HTML Định dạng văn bản Danh sách Hình ảnh – Âm thanh – Liên kết Bảng và trình bày trang - Khung Biểu mẫu (Form) – Kết xuất

  ppt152 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 3: Cấu trúc điều khiển - Trần Minh TháiBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 3: Cấu trúc điều khiển - Trần Minh Thái

  Cấu trúc tuần tự Cấu trúc rẽ nhánh: if, if...else Cấu trúc lựa chọn: switch...case Bài tập Cấu trúc lặp: while, for, do...while, foreach Lệnh break, continue Bài tập Cấu trúc tuần tự vTuần tự thực thi tiến trình, mỗi lệnh được thực thi theo một chuỗi từ trên xuống Xong lệnh này rồi chuyển xuống lệnh kế tiếp

  pptx46 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ C# - Trần Minh TháiBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ C# - Trần Minh Thái

  .Net FramWork, các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C# Cấu trúc của một chương trình và cách trình bày chương trình Công cụ lập trình và các chức năng liên quan Lệnh nhập/ xuất trong C# .NET Framework Framework là một tập hợp các thư viện để hỗ trợ cho người lập trình. Mỗi Framework được tạo ra có một kiến trúc khác nhau  LTV phải tuân theo ki...

  pptx86 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Lập trình PHP - Đỗ Thanh NghịLập trình PHP - Đỗ Thanh Nghị

  Nội dung Giới thiệu về PHP Biến, kiểu dữ liệu, phép toán Lệnh điều khiển Hàm PHP kết hợp với forms Cookies, SSI (Server side includes), Date PHP-MySQL

  pdf38 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình - Trần Minh TháiBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình - Trần Minh Thái

  Chương trình máy tính Cấu trúc dữ liệu Lưu đồ giải thuật Bài tập 1. Chương trình máy tính Lập trình là gì? Máy tính dùng để giải quyết một loạt các bài toán Mỗi bài toán có cách giải quyết khác nhau dựa vào thuật giải Lập trình viên thể hiện các thuật giải theo một ngôn ngữ lập trình cụ thể

  pptx58 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 8: Mảng hai chiều - Trần Thị Kim ChiBài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 8: Mảng hai chiều - Trần Thị Kim Chi

  1. Khái niệm 2. Khai báo 3. Truy xuất dữ liệu kiểu mảng 4, Một số bài toàn trên mảng 2 chiều Khai báo kiểu mảng 2 chiều Cú pháp: typedef [][]; N1, N2: số lượng phần tử mỗi chiều Ví dụ

  ppt33 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 7: Mảng một chiều - Trần Thị Kim ChiBài giảng Nhập môn Lập trình C - Chương 7: Mảng một chiều - Trần Thị Kim Chi

  1. Khái niệm 2. Khai báo 3. Truy xuất dữ liệu kiểu mảng 4. Một số bài toán trên mảng một chiều Dữ liệu kiểu mảng Khái niệm Là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập trình định nghĩa. Biểu diễn một dãy các biến có cùng kiểu. Ví dụ: dãy các số nguyên, dãy các ký tự… Kích thước được xác định ngay khi khai báo và không bao giờ thay đổi. N...

  ppt55 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0