• Phần 2: Bố trí thí nghiệm và, xử lý số liệuPhần 2: Bố trí thí nghiệm và, xử lý số liệu

  1. THÍ NGHIỆM LÀ GÌ? Đó là một hình thức nghiên cứu khoa học mà con người tạo ra để : - Tìm hiểu những hiện tượng - Phát hiện bản chất và nguồn gốc của hiện tượng - Xác minh những quy luật trong tự nhiên => nhằm giải đáp các mục tiêu đặt ra

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên - Thí nghiệm 2 yếu tốKiểu hoàn toàn ngẫu nhiên - Thí nghiệm 2 yếu tố

  Định nghĩa: Thí nghiệm 2 yếu tố là thí nghiệm trong đó 2 yếu tố được khảo sát cùng 1 lúc. Mỗi yếu tố phải có ít nhất là 2 mức độ (nếu một yếu tố nào đó chỉ có 1 mức độ thì thí nghiệm đó trở về thí nghiệm đơn (1) yếu tố)

  pdf21 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0

 • Kiểu bình phương latin (latinsq)Kiểu bình phương latin (latinsq)

  – Yêu cầu: • Khu thí nghiệm có 2 hướng biến thiên • Hoặc chiều biến thiên khó xác định được. - Đặc điểm sau của kiểu LatinSQ • Có số lần lập lại bằng với số nghiệm thức • Mỗi khối có đủ số nghiệm thức và được phân phối ngẫu nhiên

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0

 • Kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCRD)Kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCRD)

  Yêu cầu: • Khu thí nghiệm có hướng biến thiên • Bố trí các khối (block) thẳng góc với hướng biến thiên. • Số khối bằng với số lần lập lại • Trên mỗi khối, số lô (plot) bằng với số nghiệm thức và có kích thước đồng đều nhau

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (Complete randomized design, CRD)Kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (Complete randomized design, CRD)

  Yêu cầu: Kiểu bố trí này chỉ áp dụng khi khu thí nghiệm hoàn toàn đồng nhất Sơ đồ bố trí thí nghiệm Một thí nghiệm gồm 7 nghiệm thức được kí hiệu A, B, C, D, E, F, G và có 4 lần lập lại.

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cây trồng - Chuong 4: Phân tích mối tương quanPhương pháp nghiên cứu cây trồng - Chuong 4: Phân tích mối tương quan

  NỘI DUNG • Các loại quan hệ • Quan hệ tuyến tính Các dạng quan hệ tuyến tính Mô hình tuyến tính đơn các đặc trưng định lượng

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 3: So sánh các tham sốPhương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 3: So sánh các tham số

  NỘI DUNG • So sánh hai trung bình và mở rộng Phương pháp tham số Phương pháp phi tham số • So sánh hai phương sai và mở rộng Cơ sở lý luận So sánh hai phương sai Đánh giá sự đồng nhất các phương sai của nhiều tổng thể • Đánh giá tính độc lập của các dấu hiệu định tính

  pdf55 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 2: Ước lượng các tham sốPhương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 2: Ước lượng các tham số

  NỘI DUNG • Ước lượng trung bình tổng thể – Ước lượng điểm trung bình tổng thể – Ước lượng khoảng trung bình tổng thể • Ước lượng phương sai tổng thể – Ước lượng điểm phương sai tổng thể – Ước lượng khoảng phương sai tổng thể • Ước lượng khoảng xác suất các dấu hiệu định tính của một tổng the

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cây trồngPhương pháp nghiên cứu cây trồng

  - XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT • Chương 1 - THỐNG KÊ MÔ TẢ - CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ • 1. Tổng thể và mẫu • - Tổng thể • - Mẫu • 2. Các tham số đặc trưng của mẫu và tổng thể • - Các tham số đặc trưng cho sự tập trung • - Các tham số đặc trưng cho độ phân tán của các dấu hiệu định lượng • - Các tham số đặc trưng cho độ phân tán của các dấu...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp Việt Nam – thay đổi để thích nghiNông nghiệp Việt Nam – thay đổi để thích nghi

  Sau hơn 3 năm Việt Nam gia nhập WTO, ngành nông nghiệp Việt Nam ñã ngày càng hội nhập nhiều hơn vào nền kinh tế thế giới. Qua ñó, những thay ñổi nhanh chóng trong môi trường vĩ mô cũng ñã và ñang tác ñộng trực tiếp ñến tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản Việt Nam. ðược thông tin từ các phương tiện truyền thông ñại chúng, những vấn ñề của ki...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0