• Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 2: Thu nhập và Mô hình yêu cầu - Phần 1: Thu thập yêu cầuBài giảng Hệ thống thông tin - Chương 2: Thu nhập và Mô hình yêu cầu - Phần 1: Thu thập yêu cầu

   Mục đích của thu thập và mô hình yêu cầu  Định nghĩa yêu cầu  Phát hiện yêu cầu (Requirements Elicitation)  Đàm phám và phê chuẩn yêu cầu (Requirements Negotiation and Validation) Requirements in Context The purpose of Requirements is to:  Establish and maintain agreement with the customers and other stakeholders on what the syste...

  pdf60 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về hệ thống tinBài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về hệ thống tin

   Khái niệm cơ bản về hệ thống (System)  Tổ chức (Organization)  Dữ liệu (Data) và thông tin (information)  Thông tin và các mức ra quyết định quản lý (Management decision making)  Định nghĩa hệ thống thông tin (Information Systems)  Phân loạI IS  Các IS phân loại theo mức quản lý tổ chức. Khái niệm cơ bản về hệ thống "Một hệ thốn...

  pdf53 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 9: Tập tin (File)Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 9: Tập tin (File)

  Giới thiệu tập tin Các bước xử lý tập tin Đọc – Ghi tập tin văn bản (Text file) Đọc – Ghi tập tin nhị phân (Binary file) Tập tin là một tập hợp thông tin được đặt tên và được chứa trong các thiết bị lưu trữ ngoài của máy tính như: đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD,… Một tập tin luôn luôn kết thúc bằng 1 ký tự đặc biệt ký hiệu là EOF (End Of File) ...

  ppt56 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trìnhBài giảng Phương pháp lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trình

  1. Các hệ thống số và quy tắc chuyển đổi 2. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C/C++ 3. Kiểu dữ liệu, định danh, biến, hằng, toán tử gán 4. Các toán tử 5. Các hàm nhập, xuất Các hệ thống số Thập phân Nhị phân Bát phân Thập lục phân

  ppt64 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 4: Mảng (Array)Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 4: Mảng (Array)

  1. Khái niệm 2. Mảng một chiều 3. Một số bài toán trên mảng một chiều 4. Mảng hai chiều 5. Một số bài toán trên mảng hai chiều 1. Khái niệm Mảng là một tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu nằm liên tiếp nhau trong bộ nhớ và có một tên chung gọi là tên mảng Mỗi phần tử của mảng được đánh chỉ mục (index): phần tử đầu tiên được đánh số là 0,...

  ppt46 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 3: Hàm (Function)Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 3: Hàm (Function)

  Khái niệm và tính chất Dạng tổng quát của hàm Lời gọi hàm Nguyên tắc hoạt động của hàm Truyền tham số cho hàm Tham số mặc định Biến cục bộ, biến toàn cục Nguyên mẫu hàm Đệ qui Một số bài toán đệ qui thông thường

  ppt80 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 5: Con trỏ (Pointer)Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 5: Con trỏ (Pointer)

  1. Địa chỉ 2. Khái niệm và khai báo biến con trỏ 3. Toán tử con trỏ 4. Các thao tác trên biến con trỏ 5. Cấp phát và giải phóng bộ nhớ 6. Con trỏ và mảng 7. Mảng con trỏ

  ppt46 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 7: Chuỗi ký tựBài giảng Phương pháp lập trình - Chương 7: Chuỗi ký tự

  1. Kí tự 2. Giới thiệu chuỗi 3. Khai báo và khởi tạo chuỗi 4. Nhập, xuất chuỗi 5. Một số hàm thao tác trên chuỗi 6. Mảng chuỗi 7. Mảng con trỏ chuỗi

  ppt34 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ XML và Web ngữ nghĩa - Trần Nguyên NgọcCông nghệ XML và Web ngữ nghĩa - Trần Nguyên Ngọc

  Các nội dung chính của môn học • Lịch sử hình thành và nhu cầu phát triển web ngữ nghĩa. • Ontology nền tảng xây dựng Web ngữ nghĩa • Giới thiệu Ngôn ngữ truy vấn SPARQL • Công nghệ XML và các xu hướng phát triển • Bài toán Xây dựng hệ thống web ngữ nghĩa • Webcrawler và khai thác thông tin từ Web ngữ nghĩa

  pdf248 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển (Control Structures)Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển (Control Structures)

  1. Cấu trúc tuần tự 2. Cấu trúc lựa chọn 3. Cấu trúc lặp 1. Cấu trúc tuần tự (sequence structure) Thực hiện các lệnh theo thứ tự từ trên xuống Lệnh (GT 34) Khối lệnh (GT 34) Ví dụ: các bài tập chương 1, 2 2. Cấu trúc lựa chọn (selection structure) Dựa vào kết quả của biểu thức điều kiện mà những lệnh tương ứng sẽ được thực hiện Các...

  ppt27 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0