• Làm rõ khái niệm lối thoát nạn và đường thoát nạn cho QCVN 06:2010/BXDLàm rõ khái niệm lối thoát nạn và đường thoát nạn cho QCVN 06:2010/BXD

  Các yêu cầu đối với lối thoát nạn và đường thoát nạn trong thiết kế nhà và công trình là những yêu cầu cực kỳ quan trọng, nhằm giúp con người thoát nạn an toàn khi xảy ra các tình huống nguy hiểm, trong đó có cháy, nổ. Muốn hiểu và vận dụng đúng các yêu cầu này, trước hết cần hiểu cụ thể bản chất của lối và đường thoát nạn. Bài viết này phân...

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Dự thảo Báo cáo Cải thiện Quản trị Đất đai tại Việt Nam - Triển khai khung đánh giá quản trị đất đai (LGAF)Dự thảo Báo cáo Cải thiện Quản trị Đất đai tại Việt Nam - Triển khai khung đánh giá quản trị đất đai (LGAF)

  “Quản trị đất đai và các hệ thống quyền đối với tài sản yếu kém có thể dẫn đến những giao dịch đất đai mờ ám, tạo điều kiện cho tham nhũng và hạn chế tiếp cận đối với đất của những nhà đầu tư có trách nhiệm, Quản trị đất đai yếu kém nhiều nước đang phát triển tạo điều kiện cho tình trạng đầu cơ đất đai phí sản xuất và làm giảm năng suất nông nghiệp...

  pdf264 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí Nghiên cứu viênTài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí Nghiên cứu viên

  5. Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Điều 2. Đối tượng áp ...

  docx215 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí Kế toán viênTài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí Kế toán viên

  1. Nội dung và mẫu chứng từ kế toán Chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế độ này. ...

  docx308 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí giảng viên hạng IIITài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí giảng viên hạng III

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: 1. Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp ...

  docx182 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí chuyên viênTài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Vị trí chuyên viên

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điều 1. Vị trí và chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao ...

  docx188 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Thư viện viên hạng IIITài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Thư viện viên hạng III

  1. Nghị định số 76/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điều 1. Vị trí và chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công...

  docx160 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Phần thi Kiến thức chungTài liệu Thi tuyển viên chức 2017 - Phần thi Kiến thức chung

  CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Điều 2. Mục tiêu giáo dục...

  docx292 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Phần 2 - Bộ Tư phápSổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Phần 2 - Bộ Tư pháp

  I. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA HỘI ĐỒNG Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật được thành lập ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện) để tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc đánh giá, công nhận, ...

  pdf88 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Phần 1- Bộ Tư phápSổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Phần 1- Bộ Tư pháp

  Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hướng tới các mục tiêu sau: 1.1. Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn c...

  pdf128 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0