• Bài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoánBài giảng Chứng khoán và thị trường chứng khoán

  NỘI DUNG MÔN HỌC: CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG II. CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG III. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG IV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG V. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

  pdf97 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chương II: Chứng khoánThị trường chứng khoán - Chương II: Chứng khoán

  CHƯƠNG II. CHỨNG KHOÁN 1. Công ty cổ phần và CTTNHH 2. Chứng khoán 3. Cổ phiếu 4. Trái phiếu 5. Chứng chỉ quỹ đầu tư 6. Chứng khoán có thể chuyển đổi 7. Các chứng khoán phái sinh

  pdf105 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chương III: Sở giao dịch chứng khoánThị trường chứng khoán - Chương III: Sở giao dịch chứng khoán

  CHƯƠNG III. SỞ GIAO DỊCH CK 1. Khái niệm SGDCK 2. Chức năng SGDCK 3. Các hình thức sở hữu SGDCK 4. Tổ chức và hoạt động của SGDCK 5. Thành viên của SGDCK 6. Niêm yết chứng khoán tại SGDCK

  pdf41 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Chương IV: Công ty chứng khoánChương IV: Công ty chứng khoán

  CHƯƠNG IV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1. Khái niệm CTCK 2. Vai trò của CTCK 3. Các nguyên tắc hoạt động của CTCK 4. Mô hình và tổ chức của CTCK 5. Điều kiện và thủ tục thành lập CTCK 6. Các nghiệp vụ chính của CTCK

  pdf47 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chương V: Giao dịch chứng khoánThị trường chứng khoán - Chương V: Giao dịch chứng khoán

  I. HỆ THỐNG GIAO DỊCH CK 1. Hệ thống giao dịch đấu giá theo giá và đấu giá theo lệnh 2. Thời gian giao dịch 3. Loại giao dịch 4. Nguyên tắc khớp lệnh 5. Lệnh giao dịch và định chuẩn lệnh 6. Đơn vị giao dịch 7. Đơn vị yết giá 8. Các loại giá trên TTCK 9. Biên độ giao động giá 10. Quy trình khớp lệnh

  pdf141 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoánBài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán

  Tổng quan đầu tư chứng khoán 2 Phân tích &  Định giá trái phiếu 3 Phân tích &  Định giá cổ phiếu 4 Lý thuyết xây dựng danh mục đầu tư 5 Mô hình cân bằng trên thị trường vốn

  pdf283 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chỉ tiêu thanh khoảnThị trường chứng khoán - Chỉ tiêu thanh khoản

  A. Chỉ tiêu vốn hoạt động thuần (NWC)  Là số vốn mà công ty cần để đưa vào các hoạt động hàng ngày. Số tiền này nhằm duy trì mức độ hữu hiệu của vốn hoạt động. Đảm bảo điều này cho phép công ty nâng cao khả năng thanh toán những món nợ đến hạn.  Là chỉ số phản ánh tình hình vốn lưu động của doanh nghiệp sau khi trả hết nợ như thế nào? Có ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán

  Cơ sở hình thành thị trường tài chính  Khái niệm và phân loại thị trường tài chính  Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường.  Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam

  pdf21 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chương 2: Công ty cổ phầnThị trường chứng khoán - Chương 2: Công ty cổ phần

  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp Cổ đông có quyền tự do ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoán - Chương 4: Phân tích và đầu tư chứng khoánThị trường chứng khoán - Chương 4: Phân tích và đầu tư chứng khoán

  NỘI DUNG CHÍNH Nội dung phân tích chứng khoán Định giá trái phiếu Định giá cổ phiêu Phân biệt phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản qua câu chuyện cô gái béo4/13/2016 2 Phân biệt phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản qua câu chuyện cô gái béo Phân biệt phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản qua câu chuyện cô gái béo

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0