• Đề tài Những giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóaĐề tài Những giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định ...

  doc21 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngànhMột số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

  Để xây dựng và phát triển nền kinh tế ổn định, vững chắc, với tốc độ tăng trưởng nhanh bền vững đòi hỏi phải xác định dược cơ cấu kinh tế hợp lý, giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh tế. Do đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một yếu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện CN...

  doc31 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 644 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cơ sở lý tổ chức sản xuất và mô hình kinh tế trang trại trong nông nghiệp ở Việt NamĐề tài Cơ sở lý tổ chức sản xuất và mô hình kinh tế trang trại trong nông nghiệp ở Việt Nam

  Kinh tế trang trại xuất hiện trong quá trình đổi mới ở nước ta và đang được phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, mặc dù mới ở bước khởi đầu, song mô hình kinh tế này đã sớm khẳng định được vai trò quan trọng đối với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn. Kinh tế trang trại hiện đang là hình thức tổ chức sản xu...

  doc38 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0

 • Các chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp nông thôn Việt NamCác chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam

  Trong chiến lược phát triển nền kinh tế quốc dân Việt Nam, nông nghiệp và nông thôn là mối quan tâm thường xuyên trong chính sách của Chính phủ. Trong các thời kỳ khác nhau, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP và cơ cấu đầu tư của nền kinh tế có khác nhau, nhưng nông nghiệp luôn được xác định là chỗ dựa vững chắc để giải quyết các vấn đề chung của xã hộ...

  doc38 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 1

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế trang trạiNhững vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế trang trại

  Kinh tế trang trại xuất hiện trong quá trình đổi mới ở nước ta và đang được phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, mặc dù mới ở bước khởi đầu, song mô hình kinh tế này đã sớm khẳng định được vai trò quan trọng đối với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn. Kinh tế trang trại hiện đang là hình thức tổ chức sản xu...

  doc45 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 1

 • Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thịMột số khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị

  Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này, các loại đồ thị khác nhau được phân biệt bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị. Giả sử V là tập hữu hạn, không rỗng các phần tử nào đó. Bộ G = (V,E) được gọi là đồ thị hữu hạn. Mỗi phần tử của V gọi là một đỉnh và mỗi phần tử u = (x,y) của E được gọi l...

  doc70 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng thu hút và sử dụng ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các tỉnh Miền TrungĐề tài Thực trạng thu hút và sử dụng ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các tỉnh Miền Trung

  Gần 70% dân số Việt Nam là dân số ở nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của nước ta chủ yếu vẫn là sản xuất truyền thống, ít sử dụng máy móc và công nghệ mới. Hiện nay nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng nông nghiệp vẫn là ngành quan...

  doc79 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 621 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nayĐề tài Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nay

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, nó không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt, mà còn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống xã hội. Trong giai đoạn hiện nay c...

  doc49 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 670 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nayĐề tài Nâng cao năng lực trong hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở nước ta hiện nay

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, nó không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt, mà còn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống xã hội. Trong giai đoạn hiện nay c...

  doc46 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtĐề tài Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

  VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ-TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-...

  ppt88 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 2726 | Lượt tải: 4