• Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Phần 1) - Nguyễn Minh KhaBài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Phần 1) - Nguyễn Minh Kha

  NỘI DUNG I. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC II. CẤU TRÚC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN (HTTH) CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC III. CẤU TRÚC ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG HTTHI. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Năm 1869 nhà bác học Nga Dmitri Ivanovich Mendeleev và 4 tháng sau, nhà bác học Đức Julius Lothar ...

  pdf50 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 3.3: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Nguyễn Minh KhaBài giảng Hóa đại cương - Chương 3.3: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Nguyễn Minh Kha

  NỘI DUNG I. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC II. CẤU TRÚC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN (HTTH) CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC III. CẤU TRÚC ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG HTTHI. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

  pdf50 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - Nguyễn Minh KhaBài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - Nguyễn Minh Kha

  I. NHIỆT PHẢN ỨNG II. PHƢƠNG TRÌNH NHIỆT HÓA HỌC 2I. NHIỆT PHẢN ỨNG 1. Các khái niệm cơ bản 2. Các đại lƣợng nhiệt động 31. Các khái niệm cơ bản a. Khái niệm về nhiệt động lực học và nhiệt động hóa học b. Hệ nhiệt động c. Trạng thái và các thông số của hệ d. Quá trình

  pdf88 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 6: Cân bằng hóa học - Nguyễn Minh KhaBài giảng Hóa đại cương - Chương 6: Cân bằng hóa học - Nguyễn Minh Kha

  Phản ứng đồng thể - pư trong thể tích 1 pha HCl(dd) + NaOH(dd) = NaCl (dd) + H2O(l) Phản ứng dị thể -pư diễn ra trên bề mặt phân chia pha Zn (r) + 2HCl (dd) = ZnCl2(dd) + H2(k) Phản ứng đơn giản - pư diễn ra qua 1 giai đoạn (1 tác dụng cơ bản) Ví dụ: H2(k) + I2(k) = 2HI (k) Phản ứng phức tạp – pư diễn ra qua nhiều giai đoạn ( nhiều tác dụng ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 8 đến 12 - Nguyễn Minh KhaBài giảng Hóa đại cương - Chương 8 đến 12 - Nguyễn Minh Kha

  Tóm tắt I. KHÁI NIỆM VỀ DUNG DỊCH II. DUNG DỊCH RẤT LOÃNG CHẤT KHÔNG ĐIỆN LY, KHÔNG BAY HƠI VÀ CÁC TÍNH CHẤT III. DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY IV. CÂN BẰNG ION CỦA NƢỚC TRONG DUNG DỊCHI. KHÁI NIỆM VỀ DUNG DỊCH 1. Khái niệm về hệ phân tán và dung dịch 2. Khái niệm về độ tan S 3. Quá trình hoà tan 4. Dung dịch lý tƣởng Hht = 0 và Vht = 0 5. Nồ...

  pdf86 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 13: Điện hóa học - Nguyễn Minh KhaBài giảng Hóa đại cương - Chương 13: Điện hóa học - Nguyễn Minh Kha

  PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN Phản ứng oxy hóa – khử (O – K) Phản ứng trong đó có sự trao đổi electron giữa các nguyên tử của những nguyên tố tham gia phản ứng làm thay đổi số oxy hóa các nguy Quá trình cho electron gọi là quá trình oxy hóa, chất cho electron gọi là chất khử (chất bị oxy hóa). ? Ví dụ: Zn – 2e ? Zn+2 ? Quá trình nhậ...

  pdf49 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử - Nguyễn Minh KhaBài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử - Nguyễn Minh Kha

  Z và A là hai đặc trƣng cơ bản của nguyên tử Z - Điện tích hạt nhân = số proton Bậc nguyên tử Z  A – số khối nguyên tử A = số proton+ số neutron  Ký hiệu nguyên tố hóa học: AX Z 8ĐỒNG VỊ Ví dụ - Các đồng vị của Hydro (Z = 1) Hydro hay Hydro nhẹ ( 99,98%) Đơteri ( 0,016 % ) Triti ( 0,001%) Có cùng số proton (cùng 1 ng tố hóa học) Khá...

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Các hợp chất triterpene và lignane phân lập từ lá loài Vitex limonifoliaCác hợp chất triterpene và lignane phân lập từ lá loài Vitex limonifolia

  Bằng các phương pháp sắc kí kết hợp, ba hợp chất triterpenoid, 2α,3α-dihydroxyurs-12-en-28- oic acid (1), euscaphic acid (2), 2α,3α-dihydroxy-19-oxo-18,19-seco-urs-11,13(18)-dien-28-oic acid (3), và một hợp chất lignane, verrucosin (4), đã được phân lập từ lá của loài Vitex limonifolia. Cấu trúc của những hợp chất này được xác định bằng các phươ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Áp dụng các quy tắc phiên chuyển và danh pháp IUPAC vào danh pháp hóa học Việt NamÁp dụng các quy tắc phiên chuyển và danh pháp IUPAC vào danh pháp hóa học Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu các quy tắc phiên chuyển Thuật ngữ hóa học – Danh pháp hóa học sang tiếng Việt (Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5529:2010 Thuật ngữ hóa học – Nguyên tắc cơ bản). Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu lên sự cần thiết và khuyến nghị việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam 5529:2010 trong quá trình học tập, làm việc và nghiên cứu thời kỳ hội nh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chế tạo composit xốp trên cơ sở alginate để cải thiện khả năng hấp phụ Ni(II)Chế tạo composit xốp trên cơ sở alginate để cải thiện khả năng hấp phụ Ni(II)

  Canxi alginate bead (CAB) là một chất hấp phụ tốt các ion kim loại nặng, tuy nhiên CAB có hạn chế là diện tích bề mặt riêng nhỏ nên khó ứng dụng trong thực tế. Trong nghiên cứu này, alginate được biến tính với carbon hoạt tính và chất hoạt động bề mặt nhằm tăng độ xốp của vật liệu, cải thiện dung lượng hấp phụ ion Ni(II). CAB chưa biến tính gần ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0