• Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyềnTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

  Câu 1: Đồng chí hãy trình bày nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Liên hệ vấn đề đó trong thực tiễn đảng bộ đồng chí. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng và củng cố Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và mỗi đảng viên chân...

  docx12 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạngTư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng

  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng. Ý nghĩa của vấn đề đó đối với bản thân đồng chí. Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm t...

  docx14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 1029 | Lượt tải: 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bảnTư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản

  Câu1: Đồng chí hãy trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản. Liên hệ việc thực hiện những phẩm chất đó ở địa phương, đơn vị đồng chí. Hồ Chí Minh là mét trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạ...

  docx10 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 506 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí MinhTài liệu ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1: Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM. Ý nghĩa? Câu 2: Phân tích làm rõ quan điểm: Trong giai đoạn hiện nay, đôc lập dân tộc gắn liền với CNXH vẫn là con đường duy nhất đúng đắn. Câu 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Liên hệ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Câu 4: Tư tưởng HCM về Nhà nước? Liên hệ địa ph...

  docx25 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệp

  Tư tưởng về đồng ch&, đồng nghiệp kh,ng được hệ thống hoá thành một nội dung riêng biệt với những luận điểm cụ thể mà nằm trong sự giao thoa, song trùng với các tư tưởng khác. Bên cạnh đó, có thể thấy rằng trong mỗi lời nói, mỗi việc làm của Hồ Ch& Minh đều bao chứa một bài học lớn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên về cách đối nhân...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

 • Sưu tầm, vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1Sưu tầm, vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

  Teaching philosophy by giving specific examples plays an important role in helping the learners combine philosophy’s principles closely with practical arguments. It is suggested that the lectures are becoming vivid and convinced among the learners through specific illustrations. As a result, students are becoming enjoyable to learn the subject ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam - Đinh HuyĐề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam - Đinh Huy

  Câu 1: Hãy làm sáng tỏ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng học thuyết Mác-Lênin về Đảng của giai cấp công nhân vào xây dựng Đảng ta? Câu 2: Trình bày những nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Câu 3: Tính tất yếu lịch sử của sự ra đời của Đảng CSVN. Câu 4: Nội dung và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đản...

  doc16 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 467 | Lượt tải: 1

 • Đề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đinh HuyĐề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đinh Huy

  Câu 1: Phân tích và làm rõ trong giai đoạn hiện nay, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vẫn là con đường duy nhất đúng đắn? Câu 2: Vận dụng tư tưởng HCM về đại đoàn kết trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ? Câu 3: Quan điểm của HCM về xây dựng bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức ? Ý nghĩa đối với cải cách nền hành chính hiện nay ? ...

  doc17 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho Thanh niên - Sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho Thanh niên - Sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nay

  Our nation is integrating into the region and the world economy intensively and extensively. This brings us many opportunities to socio-economic development. Integration motivates the ability of resources, particularly young human resources. In this article, author analyzes viewpoints of Ho Chi Minh on the position and role of young generation i...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin 2 (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin 2 (Có đáp án)

  Câu 1: Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản? Câu 2: Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt? Câu 3: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? Ý nghĩa Câu 4: Phân biệt các khái niệm: tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản lưu động và tư bản cố định. Ý nghĩa Câu 5: Phân biệt các khái niệm: lợi nhuận và giá trị thặng dư, tỷ...

  docx13 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 0