• Phát huy sức mạnh của thanh niên trong xây dựng đất nước theo tư tưởng Hồ Chí MinhPhát huy sức mạnh của thanh niên trong xây dựng đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy các tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Vận dụng tư tưởng của Người trong việc ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 3: Phép biện chứng duy vật - Nguyễn Thị HằngBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 3: Phép biện chứng duy vật - Nguyễn Thị Hằng

  Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật. Hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng.

  pptx28 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 1

 • Những nhân tố hạn chế sự phát triển của hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) giai đoạn 1985 - 2015Những nhân tố hạn chế sự phát triển của hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) giai đoạn 1985 - 2015

  Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) ra đời vào năm 1985. Suốt ba thập kỷ tồn tại và phát triển (1985 - 2015), SAARC đã có những nỗ lực đáng kể và đạt được một số kết quả khả quan trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa các quốc gia trong Hiệp hội. Tuy nhiên những kết quả đạt được chưa tương xứng v...

  pdf7 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0

 • Một số suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viênMột số suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên

  Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học là xu hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay. Đối với các môn lý luận chính trị (LLCT), xuất phát từ đặc thù tri thức của các môn học này, tìm kiếm và áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao n...

  pdf10 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 1

 • Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở nhà trường quân đội hiện nayNâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở nhà trường quân đội hiện nay

  Trong bài viết này, tác giả đã tập trung làm rõ thực trạng năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở Nhà trường Quân đội hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở Nhà trường Quân đội nhằm thực hiện hiệu quả việc đấu...

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 1

 • Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt NamHệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam

  Cùng với lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về bản chất, ở đây nói đến việc nghiên cứu hợp phần then chốt dẫn đến thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc chiến tranh ở Đông Dương, cũng như trong việc tiến hành thành công các cải cách kinh tế ở cuối thế kỷ XX-đầu th...

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ đề: Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóaBài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ đề: Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa

  ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH,HĐH từ 1986 đến nay Quan điểm về CNH,HĐH của Đảng Qúa trình thay đổi tư duy của Đảng về CNH,HĐH qua các kỳ đại hội Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý từ sử dụng lao động thủ công là chín...

  pptx21 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 780 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm bản chất Tư tưởng đạo đức Hồ Chí MinhĐặc điểm bản chất Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày bản chất, đặc điểm Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề đó đối với bản thân đồng chí. Bản chất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là đạo đức của người cách mạng trong thời kỳ giải phóng dân tộc đi lên xây dựng chủ nghĩa...

  docx8 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 4

 • Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn chính trịCâu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn chính trị

  CÂU 1: - Nêu định nghĩa vật chất của Lênin? - Nêu ý nghĩa của định nghĩa vật chất của Lênin? CÂU 2: Nêu hai nguyên lý tổng quát và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật? CÂU 3: - Nêu định nghiã giai cấp của Lênin? - Nêu các đặc trưng của giai cấp và ý nghĩa của định nghĩa? CÂU 4: Trình bày nội dung cốt lõi của nguồn gốc, bản...

  doc1 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quyền lực chính trị - Bài 3: Quyền lực chính trịBài giảng Quyền lực chính trị - Bài 3: Quyền lực chính trị

  Định nghĩa của Mác: “Quyền uy(được sử dụng đồng nghĩa với quyền lực) nói ở đây, có nghĩa là ý chí của người khác BUỘC chúng ta phải tiếp thụ; mặt khác, quyền uy lấy sự phục tùng làm tiền đề” (C. Mác và Ph. AWngghen: Bàn về quyền uy, toàn tập, t.18, Nxb.CTQG, 1995, tr.421)

  ppt27 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 1037 | Lượt tải: 0