• Tài liệu thi môn Nghiệp vụ công tác ĐảngTài liệu thi môn Nghiệp vụ công tác Đảng

  Câu 1: Vị trí, vai trò tổ chức cơ sở Đảng? Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ nơi đồng chí công tác? Câu 2: Nội dung, thủ tục của công tác quản lý đảng viên của tổ chức cơ sở đảng. Liên hệ việc thực hiện nội dung trên tại chi bộ, cơ quan nơi đ/c công tác CÂU 3: TRÌNH BÀY NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN ...

  docx19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 4

 • Tài liệu thi môn Lịch sử Đảng Cộng SảnTài liệu thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản

  Câu 1: Phân tích những nguyên lý về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân do Lê Nin sáng lập? Liên hệ Câu 2 Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đảng cộng sản. Ý nghĩa. Liên hệ công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay? Câu 3: Nguyên tắc tập trung dân chủ. Liên hệ chi bộ? Câu 4: Nội dung Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng, sự vận dụng...

  docx23 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 869 | Lượt tải: 1

 • Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýVi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Vi phạm pháp luạt là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. II. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật 1. Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con người, tức là xử sự thực tế, cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức nhất định, bởi vì pháp luật...

  pdf14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 4616 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nướcĐề tài Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước

  Ở nước ta trong suốt thời gian dài nền kinh tế nước ta được quản lý nặng về hiện vật. Phương thức trao đổi, phương pháp chủ yếu dựa trên cơ sở hiện vật. Chính sự trao đổi, phương pháp cứng nhắc đó làm mất đi tính năng động của nền kinh tế. Hiện nay, Nhà nước chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 1

 • Tình hình thực hiện luật thuế giá trị gai tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm – thành phố hà nộiTình hình thực hiện luật thuế giá trị gai tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm – thành phố hà nội

  Qua hơn mười năm thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( tháng 12/1986 ). Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong tiến trình cải cách thuế bước I năm 1990, Chính phủ ban hành hệ thống thuế bao gồm...

  doc44 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án dân sựĐề tài Một số vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự

  Để quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng nâng cao tính thực thi của các văn bản pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh với đầy đủ các ngành luật phản ánh tốt hơn đường lối của Đảng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Với mụ...

  doc27 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946Đề tài Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946

  “Khi Pháp đã cốý gây chiến tranh, chúng ta không thể nhịn nữa thì cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu”. Cuộc kháng chiến của nhân dân cả nước ta bùng nổ khi những khả năng đàm phán hoà bình với thực dân Pháp không còn nữa, khi thực dân Pháp buộc nhân dân ta phải đứng dậy bảo vệ nền độc lập, tự do vừa mới giành được. Sau khi đánh chiếm thành phố Hả...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 4

 • Sự lãnh đạo - Nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt NamSự lãnh đạo - Nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử - động lực của các cuộc cách mạng, tuy nhiên sức mạnh của quần chúng chỉ có thể phất huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính. Chính trên ý nghĩa đóáp dụng vào thực tế cách mạng Việt Nam: muốn làm cách mạn...

  doc21 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 2

 • Sự khủng hoảng về đường lối cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19 - Đầu thế kỷ 20Sự khủng hoảng về đường lối cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19 - Đầu thế kỷ 20

  Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩđại của dân tộc Việt Nam, là tấm gương chói lọi về tinh thần cách mạng, chí khí kiên cường bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụĐảng, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, tận tụy hy sinh suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người, vìđộc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội cộng s...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 7072 | Lượt tải: 1

 • Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt NamĐộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam

  Sự hình thành và phát triển của CNXH ở nước ta phải dựa trên cơ sở lý luận của CN Mác Lênin và chính đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Đây chính là cơ sở khách quan quy định nhận thức và những tìm tòi sáng tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH. Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNX...

  doc11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 3097 | Lượt tải: 5