• Sưu tầm, vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1Sưu tầm, vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

  Teaching philosophy by giving specific examples plays an important role in helping the learners combine philosophy’s principles closely with practical arguments. It is suggested that the lectures are becoming vivid and convinced among the learners through specific illustrations. As a result, students are becoming enjoyable to learn the subject ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho Thanh niên - Sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho Thanh niên - Sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nay

  Our nation is integrating into the region and the world economy intensively and extensively. This brings us many opportunities to socio-economic development. Integration motivates the ability of resources, particularly young human resources. In this article, author analyzes viewpoints of Ho Chi Minh on the position and role of young generation i...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin 2 (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin 2 (Có đáp án)

  Câu 1: Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản? Câu 2: Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt? Câu 3: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? Ý nghĩa Câu 4: Phân biệt các khái niệm: tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản lưu động và tư bản cố định. Ý nghĩa Câu 5: Phân biệt các khái niệm: lợi nhuận và giá trị thặng dư, tỷ...

  docx13 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 0

 • Về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên không chuyên Triết họcVề đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên không chuyên Triết học

  Giáo dục triết học Mác - Lênin là một yếu tố cơ bản và quan trọng để góp phần hình thành tư duy lý luận cho sinh viên, đáp ứng những đòi hỏi lý luận của công cuộc đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 577 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu thi môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)Tài liệu thi môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)

  Câu 1: Quan điểm toàn diện là gì? Đồng chí hãy vận dụng quan điểm toàn diện để đề xuất giải pháp nhằm “ phòng và chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa tại cơ quan” Câu 2: Giai cấp Công nhân là gì? Có sứ mệnh lịch sử gì? Vì sao có sứ mệnh LS đó? Liên hệ giai cấp công nhân Việt Nam. Câu 3: Tại sao nó...

  doc38 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 2

 • Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Có đáp án)

  Câu 1 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức cuả triết học Mácxit. Vận dụng mối quan hệ đo để phân tích, phê phán bệnh chủ quan duy ý trí và phân tích bài học kinh nghiệm nay của Đảng ta. Đảng ta phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo qui luật khách quan. năng lực nhận thức và hành động theo qui luật là điều kiện lảnh đạo c...

  docx26 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1507 | Lượt tải: 2

 • Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật lịch sử (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật lịch sử (Có đáp án)

  Câu 1- Tóm tắt nội dung của Quy luật về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của LLSX? - Sự nhận thức và vận dụng quy luật này trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta? BÀI 5 Câu 2 - Quan điểm Mác xít về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng (CSHT) và Kiến trúc thượng tầng (KTTT). - Sự nhận thức, vận dụng của Đảng ta nhằm g...

  docx27 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1077 | Lượt tải: 2

 • Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayQuan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  Tư tưởng về nhà nước của V.I.Lênin là sự kế thừa, bảo vệ, phát triển và làm phong phú thêm hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước, cung cấp vũ khí lý luận sắc bén cho giai cấp công nhân trong quá trình đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức bóc lột và xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp - xã hội xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu hệ thống quan điểm...

  pdf9 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 2334 | Lượt tải: 4

 • Quan điểm của chủ nghĩa Marx- Lenin về sự mâu thuẫnQuan điểm của chủ nghĩa Marx- Lenin về sự mâu thuẫn

  1.Bản chất của mặt đối lập Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìa khoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững thực chất của tất cả các quy luật và phạm trù của phép biện chứng...

  docx3 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyềnCâu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền

  Đồng chí hãy phân tích Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền. Ý nghĩa của vấn đề này trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 1. Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng Lãnh đạo là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa một chủ thể nhất định, gọi là chủ thể lãnh đạo, đối với chủ thể khác, gọi là chủ thể bị l...

  docx14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 1