• Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Dòng vốn quốc tếTài chính doanh nghiệp - Chương 2: Dòng vốn quốc tế

  Cán cân thanh toán quốc tế . Các dòng thương mại quốc tế Những vấn đề của thương mại quốc tế. Các yếu tố tác động đến dòng thương mại quốc tế. Điều chỉnh thâm hụt cán cân thương mại Các dòng vốn quốc tế. Các tổ chức tạo thuận tiện cho các dòng vốn quốc tế. Thương mại tác động đến giá trị của MNC như thế nào?

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về TCQT và quản trị tài chính đa quốc giaTài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về TCQT và quản trị tài chính đa quốc gia

  TCQT là sự di chuyển tiền vốn giữa các quốc gia gắn liền với các mối quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự giữa các quốc gia, các chủ thể của các quốc gia và các tổ chức quốc tế thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ ở mỗi chủ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong các quan hệ quốc tế

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp

  Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN Dự báo doanh thu Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến Lập bảng cân đối kế toán dự kiến Lập kế hoạch lưu chuyển tiền

  pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

  Cơ cấu nguồn vốn phản ánh thành phần và tỷ trọng của từng nguồn vốn so với tổng nguồn vốn của doanh nghiêêp tại một thời điểm nhất định mà doanh nghiêêp huy đôêng, sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn của DN chia thành:  Vốn chủ sở hữu  Nợ phải trả.

  pdf86 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Chương 2: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệpChương 2: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

  Đầu tư dài hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dà i hạn của DN  Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

  pdf68 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tỷ suất sinh lợi và rủi ro trong hoạt động đầu tưTài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tỷ suất sinh lợi và rủi ro trong hoạt động đầu tư

  Tỷ suất sinh lợi và rủi ro của một tài sản Tỷ suất sinh lợi và rủi ro của danh mục đầu tư Đa dạng hoá và các loại rủi ro Quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi

  pdf43 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Financial statement analysisTài chính doanh nghiệp - Financial statement analysis

  In which of the previous financial statements would an analyst find the investing, financing and operating activities reflected? Analysis Preview Comparative Income Statements Common Size Balance Sheets Common Size Income Statements Analysis Preview Analysis in an Efficient Market

  pptx48 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tài chính và hệ thống tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tài chính và hệ thống tài chính

  1. Tổng quan về tài chính – Khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của tài chính – Bản chất của tài chính – Chức năng của tài chính 2. Hệ thống tài chính – Quan niệm về HTTC – Chức năng HTTC – Tổ chức HTTC

  pdf136 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Phân tích tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Phân tích tài chính doanh nghiệp

  I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1/ khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính: a. Khái niệm: Phân tích tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra về nội dung kết cấu, thực trạng các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính, từ đó so sánh đối chiếu các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính với các chỉ tài chính trong quá khứ, hi...

  ppt24 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chínhĐịnh giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

  I.ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU VÀ CÁC CÔNG CỤ NỢ 1/ Xác định giá trị của các công nợ không tính lãi: Ứng dụng đơn giản nhất của mô hình DCF là sử dụng để đánh giá giá trị của các công nợ không trả lãi. Các trái chủ của các loại công cụ nợ này được trả tiền một lần theo giá trị ghi trên chứng từ – thường gọi là mệnh giá ( par or face value). Các công nợ ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 1