• Chapter 2 The External Environment: Opportunities, Threats, Industry Competition, and Competitor AnalysisChapter 2 The External Environment: Opportunities, Threats, Industry Competition, and Competitor Analysis

  External Environmental Analysis The external environmental analysis process should be conducted on a continuous basis. This process includes four activities: Scanning Identifying early signals of environmental changes and trends

  ppt30 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chapter 1 Strategic Management and Strategic CompetitivenessChapter 1 Strategic Management and Strategic Competitiveness

  Strategic Competitiveness Achieved when a firm successfully formulates and implements a value-creating strategy Sustained Competitive Advantage Occurs when a firm develops a strategy that competitors are not simultaneously implementing Provides benefits which current and potential competitors are unable to duplicate Above-Average Returns Retu...

  ppt32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Cải tiến năng suất truyền máyCải tiến năng suất truyền máy

  (Bản scan) Cân bằng chuyền là gì? - Là một kỹ thuật sắp xếp tỉ lệ giữa số lượng công nhân và thiết bị máy móc trên từng công đoạn sao cho sản lượng của từng công đoạn bằng nhau và đạt được đầu ra cao nhất - Tận dụng triệu để quỹ thời gian sẵn có của người công nhân

  pdf48 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chương 5 Phân tích dãy số thời gianChương 5 Phân tích dãy số thời gian

  NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Khái niệm chung về dãy số thời gian Phân tích dãy số thời gian Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian Dự đoán dựa vào dãy số thời gian

  pptx37 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Phân tích hồi quy và tương quanChương 4 Phân tích hồi quy và tương quan

  NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Mối liên hệ giữa các hiện tượng KT-XH và phương pháp hồi quy tương quan Xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn Đánh giá cường độ của mối liên hệ và sự phù hợp của mô hình Ước lượng giá trị trong tương lai dựa vào mô hình hồi quy Mô hình hồi quy bội

  pptx50 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Ước lượng & kiểm định giả thuyếtChương 3 Ước lượng & kiểm định giả thuyết

  1.1 Một số khái niệm thường dùng trong ước lượng 1.2 Ước lượng trung bình của tổng thể chung Trường hợp đã biết phương sai Trường hợp chưa biết phương sai Trường hợp tổng thể chung có giới hạn Các nhân tố ảnh hưởng tới độ lớn của khoảng tin cây trong ước lượng 1.3 Ước lượng tỷ lệ của tổng thể chung 1.4 Xác định cỡ mẫu

  pptx66 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệu (tiếp)Chương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệu (tiếp)

  Nội dung Một số đại lượng đặc trưng của dữ liệu Xây dựng bảng hỏi và kết cấu bộ dữ liệu Biên tập dữ liệu Mô tả dữ liệu Phân tích dữ liệu bằng biểu đồ

  pptx45 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệuChương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệu

  Nội dung Một số đại lượng đặc trưng của dữ liệu Xây dựng bảng hỏi và kết cấu bộ dữ liệu Biên tập dữ liệu Mô tả dữ liệu Phân tích dữ liệu bằng biểu đồ

  pptxChia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chương 1 Introduction data analysis in businessChương 1 Introduction data analysis in business

  Nội dung 1. Một số vấn đề chung 2. Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu 3. Các phương pháp thu thập số liệu 4. Các phương pháp chọn mẫu 5 Một số công cụ xử lý và phân tích dữ liệu

  pptx39 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệpBài giảng Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

  LỜI NÓI ĐẦU Tổ chức sản xuất là một trong những hoạt động quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nó tác động trực tiếp đến việc sử dụng hiệu quả lao động, trang thiết bị máy móc và nguyên vật liệu của mỗi doanh nghiệp. Tài liệu Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu cho các sinh viê...

  pdf130 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0