• Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấpThực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp

  Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người, mỗi gia đình. Nhà ở cũng là một bộ phận quan trọng cấu thành nên bất động sản, là một trong các lĩnh vực luôn luôn giành được sự quan tâm lớn nhất và sự quan tâm hàng đầu của xã hội . Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mỗi con người, mỗi gia đình và xã...

  doc107 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 560 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái BìnhĐề tài Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình

  Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi hình thức kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề về dân số, lao động , việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách kinh tế xã hội. Chính sách đó được thể hiện tron việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước,...

  doc49 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 1159 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Mẫu thuẫn mẹ chồng - Nàng dâu trong gia đình Việt Nam hiện nayĐề tài Mẫu thuẫn mẹ chồng - Nàng dâu trong gia đình Việt Nam hiện nay

  Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình là một quan hệ rất nhạy cmr. Dưới thời phong kiến, nàng dâu thường về nhà chồng với tư cách là "gả bán", nên họ về nhà chồng có quyền uy tuyệt đói. Nên làm trái ý bà, bà có thể tống nàng dâu ra khỏi nhà cửa hoặc cưới vợ khác cho con

  pdf22 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Xã hội học nông thônTiểu luận Xã hội học nông thôn

  Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của văn hoá pháp lý Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử đều dễdàng nhận thấy là bên cạnh luật nước, luật làng luôn giữmột vịtrí quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệxã hội ởcác làng xã Việt Nam. Luật nước và lệlàng (hương ước) dường nhưluôn là những hành trang pháp lý cho sựtồn tại, phát t...

  pdf31 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt NamĐề tài Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt Nam

  Trong lịch sử phát triển của mọi quốc gia việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là việc làm không thể tránh khỏi. Nhịp độ phát triển càng lớn thì nhu cầu giải phóng mặt bằng càng cao và trở thành thách thức lớn đối với sự thành công không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực chính...

  doc27 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 9

 • Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt NamTỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam

  Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc kü thuËt ®• kh«ng Ýt t¹o ra nhòng sù nh¶y vät vÒ mäi mÆt , ®• ®­a nh©n lo¹i tiÕn xa h¬n n÷a . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chóng ta ®• ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ph¸t triÓn rùc rì vÒ khoa häc kü thuËt,c¸c ngµnh nh­ du lÞch,dÞch vô,xuÊt khÈu,l­¬ng thùc thùc phÈm sang c¸c n­íc .vv . §»ng sau nh÷ng thµnh tùu ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 592 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhânVai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân

  Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đãđạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, tạo ra một tiền đề vững chắc, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ CNH-HĐH. Tuy nhiên, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, đời sống xã hội đãđặt ra nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết. Mặt trái của cơ chế ...

  doc90 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 747 | Lượt tải: 2

 • Vai trò vị trí và mỗi quan hệ giữa gia đình và xã hộiVai trò vị trí và mỗi quan hệ giữa gia đình và xã hội

  Lịch sử loài người đã trải qua năm chếđộ với những đặc thù và màu sắc riêng từ cộng sản nguyên thuỷđến xã hội chủ nghĩa. Đồng thời lịch sử nhân loại cũng đã trải qua nhiều hình thức gia đình: gia đình đối ngẫu, gia đình một vợ một chồng Trong thời đại ngày nay,cùng với sự phát triển của xã hội với nhiều vấn đề mới nảy sinh , trong đó vấn đề gia ...

  docx11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 3

 • Xây dựng xã hội học tập ở nước taXây dựng xã hội học tập ở nước ta

  Nhiệm vụ trọng tâm của XHHT là làm cho mọi người từ trẻ đến già đều thấy cần phải học, và học suốt đời, xem  học tập là một nhu cầu của cuộc sống, như cơm ăn, áo mặc, tạo môi trường học tập đáp ứng cao nhất nhu cầu  học tập ban đầu và học suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi và cả người cao tuổi, mọi ngành nghề,  mọi trình độ, trong ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0

 • Thảo luận: Xã hội học và gia đìnhThảo luận: Xã hội học và gia đình

  - Là thành phần mở rộng của chủ nghĩa nữ quyền vào lý thuyết, hoặc diễn ngôn triết học - Để hiểu được bản chất cảu sự bất bình đẳng giới - Kiểm tra phụ nữ qua vai trò xã hội, kinh nghiệm sống, và chính trị nữ quyền trong nhiều lĩnh vực

  pdf13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 630 | Lượt tải: 0