• Đề tài Phân tích tính khoa học cách mạng và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí MinhĐề tài Phân tích tính khoa học cách mạng và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Lịch sử cách mạng của nước ta trong gần 70 năm qua gắn liền với tên tuổi sự nghiệp,tư tưởng và đạo đức của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh,người anh hùng dân tộc vĩ đại,nhà tư tưởng lỗi lạc của cách mạng Việt Nam.Trong lịch sử dựng nước và giữ nước,dân tộc ta đã sản sinh ra biết bao tên tuổi vĩ đại nhưng không ai có sự nghiệp lấy lừng như Chủ tịch Hồ Ch...

  doc11 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1560 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộcĐề tài Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

  Lịch sử cách mạng của nước ta hơn 80 năm qua gắn liền với tên tuổi sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà tư tưởng lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã sản sinh ra biết bao tên tuổi vĩ đại nhưng không ai có sự nghiệp lừng lẫy như Chủ tịch Hồ Chí M...

  doc8 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộcTiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

  Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là nội dung quan trọng nhất và có ‎‎ý ‎‎nghĩa hà...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 4705 | Lượt tải: 5

 • Bài thảo luận Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nayBài thảo luận Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy...

  doc10 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2640 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức và đấu tranh để chống lại các quan điểm xuyên tạc của kẻ thùĐề tài Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức và đấu tranh để chống lại các quan điểm xuyên tạc của kẻ thù

  Tư tưởng Hồ Chí Minh có một quá trình hình thành và phát triển từ trước năm 1911 đến khi Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta. Đảng ta có một quá trình phát triển nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội VI (12-1986), Đảng ta nhấn mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa di sả...

  doc12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh traĐề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải p...

  doc69 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đứcĐề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc,Danh nhân văn hoá thế giới đã về với cõi vĩnh hằng được gần 42 năm. Người ra đi, nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản vô cùng to lớn – đó là tư tưởng về đạo đức cách mạng. Có thể nói rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng được bắt ...

  doc32 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 4659 | Lượt tải: 5