• Bài giảng Toán rời rạc - Bài 20: Quy hoạch động - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 20: Quy hoạch động - Trần Vĩnh Đức

  Đường đi ngắn nhất trên DAG Hình: Đồ thị phi chu trình G và biểu diễn dạng tuyến tính của nó. 169 ▶ Xét nút D của đồ thị, cách duy nhất để đi từ S đến D là phải qua B hoặc C. ▶ Vậy, để tìm đường đi ngắn nhất từ S tới D ta chỉ phải so sánh hai đường: dist(D) = minfdist(B) + 1; dist(C) + 3g

  pdf61 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh Đức

  Mệnh đề (Giả thuyết Euler, 1769) Phương trình a4 + b4 + c4 = d4 không có nghiệm khi a; b; c; d là số nguyên dương. Năm 1988, Noam Eikies đã chứng minh là sai với phản ví dụ a = 95800; b = 217519; c = 414560; d = 422481 9 / 37Mệnh đề Phương trình 313(x3 + y3) = z3 không có nghiệm nguyên dương. Mệnh đề này cũng sai nhưng phản ví dụ nhỏ nhấ...

  pdf807 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài tập lớn môn Phương pháp tính - Trịnh Quốc LươngBài tập lớn môn Phương pháp tính - Trịnh Quốc Lương

  Yêu cầu chung : Các yêu câu được viết theo từng hàm Hàm giải cho kết quả bài toán đồng thời hiển thị các bước trung gian Các hàm đều phải có chú thích Viết chương trình chính ứng dụng các hàm để giải toàn bộ bài toán Ứng dụng giải các ví dụ và bài tập trong giáo trình

  ppt22 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Ôn tập Thống kêTài liệu Ôn tập Thống kê

  1. Phân phối nhị thức 1.1 Định nghĩa Phép thử xảy ra n lần, xác suất xảy ra biến cố A là p, khi đó biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức. Ký hiệu: X~B(n,p) Ví dụ 1.1 Biết xác suất một người có thời gian sử dụng Interner trong ngày hơn 6 tiếng là 0,1587, gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số người có thời gian sử dụng Internet trong ngày hơn 6 tiếng ...

  docx22 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Phép quy nạp và đệ quy - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Phép quy nạp và đệ quy - Vũ Thương Huyền

  3.3 QUY NẠP TOÁN HỌC Các phương pháp chứng minh cơ sở: • Chứng minh trực tiếp, chứng minh gián tiếp, chứng minh phản chứng, chứng minh từng trường hợp, chứng minh tương đương Chứng minh bằng quy nạp • Là kĩ thuật sử dụng để chứng minh các mệnh đề phổ quát trên tập các số nguyên dương, x P(x) với x  Z+. • Bao gồm 2 bước: 1) Bước cơ sở: chỉ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 5: Kỹ thuật đếm cao cấp - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 5: Kỹ thuật đếm cao cấp - Vũ Thương Huyền

  CÁC HỆ THỨC TRUY HỒI Một số bài toán đếm không thể giải được bằng kĩ thuật đếm thông thường • Có thể giải bằng cách tìm mối quan hệ, gọi là các hệ thức truy hồi CÁC HỆ THỨC TRUY HỒI Hệ thức truy hồi đối với dãy số {an} là phương trình biểu diễn an qua một hay nhiều số hạng đứng trước nó, cụ thể là a0, a1, ., an-1 với mọi số nguyên n  n0 ,t...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 8: Quan hệ - Vũ Thương HuyềnBài giảng Toán rời rạc - Bài 8: Quan hệ - Vũ Thương Huyền

  NỘI DUNG • Quan hệ và các tính chất • Quan hệ n-ngôi và những ứng dụng • Biểu diễn các quan hệ • Bao đóng của các quan hệ

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Hàm và thuật toán - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Hàm và thuật toán - Nguyễn Quỳnh Diệp

  HÀM Toán rời rạc 4 • Dùng để định nghĩa các cấu trúc rời rạc như dãy, xâu • Dùng để biểu diễn thời gian một máy tính phải mất để giải một bài toán HÀM Toán rời rạc 5 Định nghĩa 1: Cho A và B là hai tập hợp. Một hàm f từ A đến B là sự gán chính xác một phần tử của B cho mỗi phần tử của A. Ta viết 𝒇 𝒂 = 𝒃 nếu b là phần tử duy nhất của B ...

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Phép quy nạp và đệ quy - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Phép quy nạp và đệ quy - Nguyễn Quỳnh Diệp

  QUY NẠP TOÁN HỌC Toán rời rạc 4 Các phương pháp chứng minh cơ sở: • Chứng minh trực tiếp • Chứng minh gián tiếp • Chứng minh phản chứng • Chứng minh từng trường hợp • Chứng minh tương đương

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 7: Quan hệ - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 7: Quan hệ - Nguyễn Quỳnh Diệp

  QUAN HỆ Toán rời rạc 4 • Có nhiều quan hệ giữa các phần tử của các tập hợp • Các mối quan hệ giữa các phần tử được biểu diễn bằng cách dùng một cấu trúc gọi là quan hệ QUAN HỆ Toán rời rạc 5 Cho A và B là hai tập hợp. Một quan hệ hai ngôi từ A đến B là một tập con của A×B Định nghĩa 1: - Quan hệ hai ngôi từ A đến B là tập R các cặp được s...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0