• Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đếm các phần tử - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đếm các phần tử - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NỘI DUNG • Cơ sở của phép đếm • Nguyên lý chuồng chim bồ câu • Chỉnh hợp và tổ hợp • Các hệ số nhị thức • Chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng • Sinh các hoán vị và tổ hợp

  pdf71 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NỘI DUNG • Các định nghĩa • Các thuật ngữ về đồ thị • Biểu diễn đồ thị • Tính liên thông • Đường đi Euler và đường đi Hamilton • Bài toán đường đi ngắn nhất

  pdf84 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Cây - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Cây - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NỘI DUNG • Các định nghĩa và tính chất • Các ứng dụng của cây • Cây khung • Cây khung nhỏ nhất 6.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CÂY Toán rời rạc 4 Cây là một đồ thị vô hướng, liên thông và không có chu trình đơn

  pdf72 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm - Phạm Thế Bảo

  1. Nguyên lý cộng Giả sử để làm công việc A có 2 phương pháp - Phương pháp 1 có n cách làm - Phương pháp 2 có m cách làm Khi đó số cách làm công việc A là n+m Ví dụ. An có 3 áo tay dài, 5 áo tay ngắn. Để chọn 1 cái áo thì An có mấy cách

  pdf68 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Quan hệ - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Quan hệ - Phạm Thế Bảo

  1. Định nghĩa và tính chất 2. Biểu diễn quan hệ 3. Quan hệ tương đương. Đồng dư 4. Quan hệ thứ tự, biểu đồ Hass I. Quan hệ 31. Định nghĩa R = { (a1, b1), (a1, b3), (a3, b3) } Một quan hệ hai ngôi từ tập A đến tập B là tập con của tích Đề các R  A x B. Chúng ta sẽ viết a R b thay cho (a, b)  R. Quan hệ từ A đến chính nó được gọi là quan h...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đại số Bool - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đại số Bool - Phạm Thế Bảo

  I. Đại Số Bool ™ Một đại số Bool (A,∧,∨) là một tập hợp A ≠ ∅ với hai phép toán ∧, ∨, tức là hai ánh xạ: ∧: A×A → A (x,y) →x∧y và ∨: A×A → A (x,y)→x∨y thỏa 5 tính chất sau:6 I. Đại Số Bool - Tính giao hoán: ∀ x, y∈ A x∧y = y∧x; x∨y = y∨x; - Tính kết hợp: ∀ x, y, z∈ A (x∧y) ∧z = x∧(y ∧z); (x∨y) ∨z = x∨ (y ∨z). - Tính phân phối : ∀ x, ...

  pdf78 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Đồ thị - Phạm Thế Bảo

  1. Những khái niệm và tính chất cơ bản Định nghĩa đồ thị Định nghĩa 1. Đồ thị vô hướng G = (V, E) gồm: i) V là tập hợp khác rỗng mà các phần tử của nó gọi là đỉnh (vertex) của G. ii) E là đa tập hợp gồm các cặp không sắp thứ tự của hai đỉnh. Mỗi phần tử của E được gọi là một cạnh (edge) của G. Ký hiệu uv

  pdf87 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic - Phạm Thế BảoBài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic - Phạm Thế Bảo

  Chương I: Cơ sở logic - Mệnh đề - Dạng mệnh đề - Qui tắc suy diễn - Vị từ, lượng từ - Tập hợp - Ánh xạ - Qui nạp toán học Cơ sở Logic 5I. Mệnh đề 1. Định nghĩa: Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai. Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh không là mệnh đề. Ví dụ: - mặt trời quay quanh trái đất - 1+1 =2 - Hôm...

  pdf99 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Discrete mathematics) - Chương 7: Lý thuyết đồ thị - Bùi Thị ThủyBài giảng Toán rời rạc (Discrete mathematics) - Chương 7: Lý thuyết đồ thị - Bùi Thị Thủy

  Lý thuyết đồ thị được khởi đầu từ vài trăm năm trước (1736 với bài toán 7 cây cầu thành Konigsberg – Nga, và được gắn với các tên tuổi lớn như Euler, Gauss, Hamilton.)  Đường một nét Euler, chu trình Hamilton  Tìm đường đi ngắn nhất, Dijkstra  Cây khung nhỏ nhất, Prim, Kruskal

  pdf132 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: CâyBài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây

  Định lý: Cho đồ thị vô hướng T có n đỉnh. Khi đó các phát biểu sau là tương đương: 1) T là 1 cây 2) T không chứa chu trình và có n-1 cạnh 3) T liên thông và có n-1 cạnh 4) T liên thông và mỗi cạnh của nó đều là cầu 5) Giữa hai đỉnh bất kỳ của T có đúng một đường đi nối chúng với nhau 6) T không chứa chu trình nhưng khi...

  pdf64 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0