• Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn ThìnBài giảng Xác suất thống kê - Chương: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  1 Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê 2 Kiểm định tham số - Kiểm định hợp lý B Kiểm định giả thuyết cho trường hợp một mẫu | Kiểm định giả thuyết cho trường hợp hai mẫu độc lập 5 So sánh hai mẫu không độc lập 6 Kiểm định Chi bình phương (Goodness-of-Fit-test)

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kêBài giảng Xác suất thống kê

  CHƯƠNG I: XÁC SUẤT Bài 1 GIẢI TÍCH KẾT HỢP Số tiết: (LT: 02, TH: 02) MỤC TIÊU: 1. Trình bày được lý thuyết tập hợp, các phép toán của tập hợp. 2. Trình bày được định nghĩa, công thức tính của: chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị, hoán vị lặp, tổ hợp, tổ hợp lặp. 3. Vận dụng để giải được các bài tập giải tích kết hợp NỘI DUNG: A. LÝ THUYẾT I. Tập hợp ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suấtBài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất

  Định nghĩa (Đại lượng ngẫu nhiên). | Một đại lượng ngẫu nhiên là mô tả bằng số các kết quả của một phép thử ngẫu nhiên. • Đại lượng ngẫu nhiên thường được kí hiệu bằng chữ cái in hoa như X, Y, Z. . • Các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên được kí hiệu bằng chữ cái in thường như x, y, z. + Khi đó, xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X bằng giá trị x đ...

  pdf77 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụngBài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụng

  1. Các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Phân phối Bernoulli (Phân phối không - một) Định nghĩa (Phân phối Bernoulli) Trong phép thử Bernoulli, đặt X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, trong đó X = 1 nếu biến cố A xảy ra, X = 0 nếu biến cố A không xảy ra. Khi đó ta nói X có phân phối Bernoulli (hay X có phân phối không - một) với x...

  pdf77 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suấtBài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

  Phép thử ngẫu nhiên là hành động, thí nghiệm hoặc quá trình dẫn đến một trong những kết quả có thể xảy ra, không thể đoán trước được mặc dù biết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Ví dụ minh họa Phép thử: Chọn một sản phẩm ngẫu nhiên trong lô hàng mới sản xuất, xem có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không? | Tập hợp các kết quả: "đạt" hoặc "k...

  pdf53 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Phần 2) - Nguyễn Thị Minh ThưGiáo trình Xác suất thống kê (Phần 2) - Nguyễn Thị Minh Thư

  PHẦN II THỐNG KÊ TOÁN CHƯƠNG III MẪU NGẪU NHIÊN 3.1 TỔNG THỂ VÀ MẪU I. Tổng thể Khi ta nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội, cũng như các vấn đề thuộc các lĩnh vực khác, người ta phải khảo sát một hoặc một số dấu hiệu nào đó. Các dấu hiệu này thể hiện trên nhiều phần tử. Tập hợp tất cả các phần tử đó theo mục đích và phạm vi vấn đề đang ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Phần 1) - Nguyễn Thị Minh ThưGiáo trình Xác suất thống kê (Phần 1) - Nguyễn Thị Minh Thư

  PHẦN I LÝ THUYẾT XÁC SUẤT CHƯƠNG I BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT 1.1. BỔ TÚC VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP I. Giai thừa Kí hiệu n! là một tích của n số nguyên dương liên tiếp từ 1 đến n. n! = 1.2.3.(n-1).n Qui ước: 0! = 1 II. Qui tắc nhân và qui tắc cộng 1. Qui tắc nhân Nếu một hiện tượng nào đó có thể chia làm k giai đoạn. Giai đoạn 1 xảy ra tro...

  pdf85 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê (Mới nhất)Giáo trình Lý thuyết thống kê (Mới nhất)

  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC Mục tiêu: - Trình bày được sự ra đời, phát triển và nhiệm vụ của thống kê học; - Xác định được đối tượng nghiên cứu của thống kê học; - Giải thích được cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê học; - Định nghĩa được một số khái niệm thường dùng trong thống kê học; - Hệ thống ...

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Phần 2) - Nguyễn Đình ThiGiáo trình Xác suất thống kê (Phần 2) - Nguyễn Đình Thi

  Chương 3: LÝ THUYẾT ưỚC LưỢNG 3.1. LÝ THUYẾT MẪU 3.1.1. Khái niệm về mẫu ngẫu nhiên, thống kê mô tả Trong thực tế, người ta thường phải nghiên cứu một tập hợp các phần tử đồng nhất theo một hay nhiều dấu hiệu định tính hoặc định lượng đặc trưng cho các phần tử đó. Chẳng hạn, một doanh nghiệp phải nghiên cứu tập hợp các khách hàng của nó ...

  pdf96 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Phần 1) - Nguyễn Đình ThiGiáo trình Xác suất thống kê (Phần 1) - Nguyễn Đình Thi

  Chƣơng 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT 1.1. GIẢI TÍCH TỔ HỢP Trong thực tế, ta cần phải chia một tập hợp các phần tử thành những nhóm theo một số tính chất nào đó, và tính số nhóm tạo thành. Xét 2 nhóm có cùng số phần tử, ta nói rằng 2 nhóm đó khác nhau nếu giữa chúng có ít nhất một phần tử khác nhau hoặc cách sắp xếp giữa cá...

  pdf101 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 2