• Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệp

  Tư tưởng về đồng ch&, đồng nghiệp kh,ng được hệ thống hoá thành một nội dung riêng biệt với những luận điểm cụ thể mà nằm trong sự giao thoa, song trùng với các tư tưởng khác. Bên cạnh đó, có thể thấy rằng trong mỗi lời nói, mỗi việc làm của Hồ Ch& Minh đều bao chứa một bài học lớn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên về cách đối nhân...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 1

 • Sưu tầm, vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1Sưu tầm, vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

  Teaching philosophy by giving specific examples plays an important role in helping the learners combine philosophy’s principles closely with practical arguments. It is suggested that the lectures are becoming vivid and convinced among the learners through specific illustrations. As a result, students are becoming enjoyable to learn the subject ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 938 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam - Đinh HuyĐề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam - Đinh Huy

  Câu 1: Hãy làm sáng tỏ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng học thuyết Mác-Lênin về Đảng của giai cấp công nhân vào xây dựng Đảng ta? Câu 2: Trình bày những nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Câu 3: Tính tất yếu lịch sử của sự ra đời của Đảng CSVN. Câu 4: Nội dung và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đản...

  doc16 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 2

 • Đề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đinh HuyĐề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đinh Huy

  Câu 1: Phân tích và làm rõ trong giai đoạn hiện nay, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vẫn là con đường duy nhất đúng đắn? Câu 2: Vận dụng tư tưởng HCM về đại đoàn kết trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ? Câu 3: Quan điểm của HCM về xây dựng bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức ? Ý nghĩa đối với cải cách nền hành chính hiện nay ? ...

  doc17 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 5

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho Thanh niên - Sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho Thanh niên - Sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nay

  Our nation is integrating into the region and the world economy intensively and extensively. This brings us many opportunities to socio-economic development. Integration motivates the ability of resources, particularly young human resources. In this article, author analyzes viewpoints of Ho Chi Minh on the position and role of young generation i...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin 2 (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin 2 (Có đáp án)

  Câu 1: Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản? Câu 2: Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt? Câu 3: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? Ý nghĩa Câu 4: Phân biệt các khái niệm: tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản lưu động và tư bản cố định. Ý nghĩa Câu 5: Phân biệt các khái niệm: lợi nhuận và giá trị thặng dư, tỷ...

  docx13 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1027 | Lượt tải: 0

 • Về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên không chuyên Triết họcVề đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên không chuyên Triết học

  Giáo dục triết học Mác - Lênin là một yếu tố cơ bản và quan trọng để góp phần hình thành tư duy lý luận cho sinh viên, đáp ứng những đòi hỏi lý luận của công cuộc đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu thi môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)Tài liệu thi môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)

  Câu 1: Quan điểm toàn diện là gì? Đồng chí hãy vận dụng quan điểm toàn diện để đề xuất giải pháp nhằm “ phòng và chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa tại cơ quan” Câu 2: Giai cấp Công nhân là gì? Có sứ mệnh lịch sử gì? Vì sao có sứ mệnh LS đó? Liên hệ giai cấp công nhân Việt Nam. Câu 3: Tại sao nó...

  doc38 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu thi môn Nghiệp vụ công tác ĐảngTài liệu thi môn Nghiệp vụ công tác Đảng

  Câu 1: Vị trí, vai trò tổ chức cơ sở Đảng? Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ nơi đồng chí công tác? Câu 2: Nội dung, thủ tục của công tác quản lý đảng viên của tổ chức cơ sở đảng. Liên hệ việc thực hiện nội dung trên tại chi bộ, cơ quan nơi đ/c công tác CÂU 3: TRÌNH BÀY NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN ...

  docx19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 4

 • Tài liệu thi môn Lịch sử Đảng Cộng SảnTài liệu thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản

  Câu 1: Phân tích những nguyên lý về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân do Lê Nin sáng lập? Liên hệ Câu 2 Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đảng cộng sản. Ý nghĩa. Liên hệ công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay? Câu 3: Nguyên tắc tập trung dân chủ. Liên hệ chi bộ? Câu 4: Nội dung Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng, sự vận dụng...

  docx23 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 643 | Lượt tải: 10