• Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Có đáp án)

  Câu 1 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức cuả triết học Mácxit. Vận dụng mối quan hệ đo để phân tích, phê phán bệnh chủ quan duy ý trí và phân tích bài học kinh nghiệm nay của Đảng ta. Đảng ta phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo qui luật khách quan. năng lực nhận thức và hành động theo qui luật là điều kiện lảnh đạo c...

  docx26 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 867 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật lịch sử (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập Triết học - Chủ nghĩa duy vật lịch sử (Có đáp án)

  Câu 1- Tóm tắt nội dung của Quy luật về sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của LLSX? - Sự nhận thức và vận dụng quy luật này trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta? BÀI 5 Câu 2 - Quan điểm Mác xít về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng (CSHT) và Kiến trúc thượng tầng (KTTT). - Sự nhận thức, vận dụng của Đảng ta nhằm g...

  docx27 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 2

 • Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayQuan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  Tư tưởng về nhà nước của V.I.Lênin là sự kế thừa, bảo vệ, phát triển và làm phong phú thêm hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước, cung cấp vũ khí lý luận sắc bén cho giai cấp công nhân trong quá trình đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức bóc lột và xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp - xã hội xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu hệ thống quan điểm...

  pdf9 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 4

 • Quan điểm của chủ nghĩa Marx- Lenin về sự mâu thuẫnQuan điểm của chủ nghĩa Marx- Lenin về sự mâu thuẫn

  1.Bản chất của mặt đối lập Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìa khoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững thực chất của tất cả các quy luật và phạm trù của phép biện chứng...

  docx3 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyềnCâu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền

  Đồng chí hãy phân tích Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền. Ý nghĩa của vấn đề này trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 1. Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng Lãnh đạo là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa một chủ thể nhất định, gọi là chủ thể lãnh đạo, đối với chủ thể khác, gọi là chủ thể bị l...

  docx14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)Câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin (Có đáp án)

  6. Xét từ tính giai cấp, sự ra đời của nhà nước nhằm: c/ Bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị. 7. Nhà nước ra đời xuất phát từ nhu cầu: a/ Quản lý các công việc chung của xã hội. 8. Quyền lực trong xã hội công xã thị tộc và quyền lực của nhà nước khác nhau ở: b/ Nguồn gốc, tính chất và mục đích của quyền lực. ↵ 2. Tính giai cấp c...

  docx23 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mớiCâu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Hồ Chí Minh là mét trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn nhưng nh...

  docx9 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt ĐảngCâu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Sự vận dụng những nguyên tắc trên trong xây dựng Đảng ta hiện nay. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản của Người có vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng được hình thành, phát triển trong quá trình Người tiế...

  docx11 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng môn Triết học Mác-Lênin 2 - Sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóaBài giảng môn Triết học Mác-Lênin 2 - Sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa

  2.1/ Chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt. 2.2/ Trình bày ý nghĩa khi nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam hiện nay 2.3/ Cho biết những biện pháp của nhà nước để điều hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. - Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi,...

  docx14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0

 • Bài tập lớn môn Triết học Mác-Lênin - Đề tài: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học ấn độ thời kỳ phong kiếnBài tập lớn môn Triết học Mác-Lênin - Đề tài: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học ấn độ thời kỳ phong kiến

  Ở Ấn Độ, công xã nông thôn và chế độ quốc hữu hóa ruộng đất tồn tại rất dai dẳng. Đó là hai đặc điểm lớn nhất, cùng với điều kiện thiên nhiên rất đa dạng và phức tạp đã ảnh hưởng tới toàn bộ các mặt của đời sống kinh tế, xã hội của Ấn Độ cổ đại. Từ hai đặc điểm trên đã tạo nên các bước phát triển lịch sử của xã hội Ấn Độ thời cổ không được mạch lạc...

  docx19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1081 | Lượt tải: 1